Anasayfa » KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

tarafından Web@Dkgk_

Değerli Ziyaretçimiz;

Kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz ve sizleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Nuit Reklam Ajansı (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

Ziyaretçi,
Kimlik (İsim ve Soyisim), İletişim (Telefon, E-Posta), iletilen mesajda içeren kişisel verileri

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz Kişisel verileriniz şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerinize en kısa sürede cevap verilebilmesi amacı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, hukuken yetkili kamu kuruluşlarına hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle gerekmesi halinde paylaşılabilecektir.

Şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda veya KVKK m. 5/2 ile KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rızanız temin edilmeksizin, yabancı ülkelere de aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket’imizin meşru menfaati ve ilgili kişilerin tarafımıza ulaşmalarını sağlamak adına internet sitemizde bulunan başvuru formunun online olarak doldurulması aracılığı ile işlenmektedir. Talebinize daha verimli bir cevap verebilmek adına sizlerle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak fiziksel veya elektronik ortamlarda sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamlarda işlenecektir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da çevrimiçi kullanıcı olarak talebinizi iletebilirsiniz.

Nuit Reklam Ajansı

Adres : Dikilitaş Mh. Hakkı Yeten Cd. Selenium Plaza No:10/I Beşiktaş / İstanbul

Web adresi : https://www.dkgk.com.tr/

Telefon: 0212 227 38 66